Renditingimused

Liikurnoolkraanade üldised renditingimused

1. Kohaldusala
Liikurnoolkraanade (edaspidi kraanad) renditingimusi kohaldatakse kraanasid omava ettevõtte poolt rendi korral Tellija käsutusse koos kraanajuhiga (erandjuhul kraana rent ilma juhita) tõstetööde teostamiseks, mida reguleerib Masina ohutuse seadus.
Käesolevates renditingimustes kasutatakse osapooltel edaspidi nimetusi Tellija ja Rendileandja.

2. Tellija kohustused
2.1 Tööde juhtimine
Tellija vastutab tõstetööde plaanimise ja tööde juhtimise eest.
2.2 Tõstetav koorem ja töötamise tingimused
Tellija vastutab, et koorma kaal ja nooleulatus vastavad kraana tõstegraafikule ja neist on teadlikud lepingu osapooled.
Tellija vastutab, et maapinna kandvus ja tasasus tööobjektil, kasutatavatel teedel ja tõstekohal on küllaldane.
Tellija peab enne töö algust või töö kestel õigeaegselt eemaldama või kaitsma juhtmed, kaablid, torustikud ja avad, või märkima nende asukohad selgelt ning teatama Rendileandjale eelnevalt nimetatud meetmetest.
2.3 Kraana paigaldamine
Tellija objektijuht on kohustatud jälgima kraana nõuetekohast paigaldamist ja püsivust enne tõstetööde alustamist.
2.4 Abitööd ja tarvikud
Kui tõstetööde teostamine vajab troppijaid (taglastajaid) ja signaliste (väljaõpetatud), samuti abitööjõudu, kindlustab Tellija nende olemasolu ning kannab vastavad kulutused.
Tellija vastutab ka koorma troppimise eest ja abivahendite ja tarvikute seisundi eest.
2.5 Tellimise annulleerimise hüvitamine
Kui Tellija annulleerib kraana tellimise ilma erakorralise põhjuseta, on Tellija kohustatud hüvitama annuleerimisega Rendileandjale tekitatud kahju.
2.6 Koorma kindlustmine
Kui Tellija loeb vajalikuks tõstetava koorma kindlustamise, peab ta koorma kindlustama omal kulul.

3 Rendileandja kohustused
3.1 Juhendite ja ettepanekute täitmine
Seadme käitaja (edaspidi kraanajuht) peab täitma Tellija poolt antud põhjendatud juhendeid ja ettepanekuid.
Kraanajuht peab teostama tõstetöid oskuslikult ja vastavuses temale väljastatud töökaitsejuhendile.
Kraanajuht vastutab ainuisikuliselt oma tegevuse eest tõstetöödel.
3.2 Kraana
Rendileandja toimetab Tellija poolt teatatud andmete alusel tellitud kraana kokkulepitud ajaks Tellija tööde juhataja kasutusse.
Rendileandja vastutab, et kraana, koos töös kasutatava varustuse ja tõste abivaheditega, on töökorras ja et see vastab kehtivatele tööohutusnõuetele.
Rendileandja vastutab selle eest, et eeskirjadega ette nähtud load kehtivad ja tehnilised ülevaatused on teostatud.
3.3 Hilinenud toimetus
Kui Rendileandjast tuleneval põhjusel tekkib hilinemine, on ta kohustatud sellest ja põhjustest viivitamatult teatama Tellijale. Kui Rendileandja ei teata õigeaegselt, on ta kohustatud hüvitama Tellijale tekitatud kahju, kuid mitte rohkem kui kokkulepitud tunnitasu hilinemise ajalt.
3.4 Tööaeg
Kraanajuht peab, kui ei ole teisiti kokku lepitud, järgima Tellija tööobjektil kehtivat normaalset tööaega.

4. Kahjuvastutus
4.1 Tellija kahjuvastutus
Tellija vastutab käesolevates tingimustes loetletud “Tellija kohustuste” ja toimingute eest või nende mittetäitmisega tekitatud kahjude eest, kui Tellija ei tõenda, et ta on toiminud korrektselt.
Tellijast tulenevatel põhjustel kahjustatud kraana kasutmise katkestamise aja eest on Tellija kohustatud maksma kokku lepitud tunni renditasu, millest on vähendatud kokkuhoitud ekspluatatsioonikulud. Ekspluatatsioonikuludeks loetakse kütuse- ja määrdeaine- ning remondi- ja hoolduskulud.
4.2 Rendileandja kahjuvastutus
Rendileandja vastutab tema poolt tekitatud otseste isiku- ja esemekahjude eest, kui tõestatakse, et Rendileandja või tema teenistuses olev isik ei ole tõstetöö teostamise käigus järginud normaalseteks loetavaid ettevaatusabinõusid või teostanud tööd hoolikalt.
Rendileandja ei vastuta kahju tagajärjel tekkiva kaudse kahju eest.

5 Maksete alused ja tingimused
5.1 Tunnirent
Tunnirent on hüvitus ilma käibemaksuta. Sellele lisaks Tellija maksab seaduses sätestatud käibemaksu. Samal põhimõttel on toodud kraana kasutamise eest makstavad tasud, vastavuses kehtivale hinnakirjale (erandkorral kokkuleppelisele hinnale).
Tellija tasub Rendileandjale kraana poolt teostatud töö eest töö-aja tunnitasu. Renti makstakse aja eest, mil:
• kraana teostab Tellija poolt määratud tööd,
• kraana noolt pikendatakse või monteeritakse lahti või vahetatakse kraana tõste abiseadmeid või töövahendeid Tellija poolt antud ülesande täitmiseks või
• kraanat ei saa normaalsel tööajal kasutada töökatkestuste või muude põhjuste tõttu, kui töökatkestused ei ole tekitatud Rendileandja poolt.
Tööaja hulka ei kuulu kraana hooldamise ja remondiaeg ega kraanajuhi lõunavaheaeg.

5.2 Tõste abiseadmed
Kraana renditasu hulka kuuluvad tõste abiseadmed v.a spetsiifilised traaversid, tõstekorvid jne. Viimaste kasutamise hüvitamise kohta lepitakse kokku igal konkreetsel juhtumil eraldi.
5.3 Abitööd ja tarvikud
Kui kraana töökohale toimetamiseks, töökohas liikumiseks või püstitamiseks on vajalik aluste, tugiplaatide või lisatranspordi kasutmine, võib nende hankimine toimuda Rendileandja poolt, kusjuures Tellija tasub nende eest Rendileandjale eraldi.
5.4 Kraana üleviimine
Kraana teisaldamise eest Tellija tööobjektile ja tööobjektilt tagasi makstakse alati, kas tunnirenti või kilomeetritasu, vastavalt kehtivale hinnakirjale, või eraldi kokkulepitud tasu.
Kui kraana või selle osi transporditakse Tellija tööobjektile ja sealt ära eraldi transpordivahendiga, tasub Tellija sellest tekkinud kulutused.
Kui kraana paigaldamisel ja transpordiasendisse viimisel on vaja abitööjõudu, abikraanasid vms, maksab Tellija sellest tekkinud kulutused.
5.5 Ületunnitööd
Kui tasu ületunnnitöö eest ei ole eelnevalt sätestatud, maksab Tellija selle aja eest ületunnitasu antud hetkel kehtiva hinnakirja alusel.
5.6 Maksetingimused
Tellija on kohustatud maksma Rendileandjale esitatud arve alusel maksed 10 päeva jooksul arvates arve kuupäevast. Viivitamise eest võib Rendileandja arvestada viivist 0,15% päevas iga viivitatud päeva eest.

6 Tööd puudutavad spetsiaalsed juhised
6.1 Õigus keelduda ülesande täitmisest
Kraanajuhil on õigus keelduda tõstetööde teostamisest, kui näeb vastavuses ohutuseeskirjale või töökaitsejuhendile ilmset ohtu inimesele, varale, keskkonnale, temale endale, Tellijale või kolmandale isikule.
6.2 Kraana säilitamine
Vajaduse korral peab Tellija määrama tööobjektil või selle läheduses koha, kus võib kraanat parkida. Tellija vastutab kraana säilivuse ja valve eest.
6.3 Lepingust kõrvalekalded
Kraana kasutamise lepingust kõrvalekaldumisel erinevatel objektidel või oluliselt erinevate ülesannete täitmisel tuleb selles eraldi kokku leppida.
6.4 Kraana rent ilma kraanajuhita vormistatakse eraldi rendilepinguga täiendavalt käesolevale.

7 Lepingut puudutavad erisätted
7.1 Vääramatud takistused lepingu täitmisel
Vääramatuks takistuseks on selline sündmus, mis on sõltumatu Tellijast või Rendileandjast ja mis oluliselt takistab, raskendab või viivitab lepingu täitmist.
Kummalgi lepingupoolel on õigus leping üles öelda sellise vääramatu takistuse ilmnemisel, mis tekitab lepingupoolele ülemääraseid takistusi ning ei ole tema enda poolt tekitatud.
Kummalgi lepingupoolel ei ole õigust hüvitusele vääramatu takistuse põhjustest tulenevate võimalike kahjude eest.
7.2 Vaidlusküsimuste lahendamine
Kraana rentimist puudutava lepingu kehtivust, tõlgendamist ja kohaldamist puudutavad vaidlused, mida asjaosalised ei suuda omavahel lahendada, tuleb anda lahendamiseks Rendileandja asukohajärgsele kohtule.